Dzisiaj jest poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku.
Zaloguj się
Zarejestruj się

Zespół szkolno-gimnazjalny w Nowej Wsi

Cytat dnia: "Nie zamieniaj żebraka na zwycięzcę, wszak żebrak przyniósł Ci zwycięstwo. "

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

„Był taki wrzesień…”   1 września 1939 r. w polskich szkołach nie zabrzmiał dźwięk pierwszego dzwonka.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

W środę, 19 czerwca 2019 r., na uroczystej gali pożegnaliśmy absolwentów naszej szkoły.

ŻEGNAJ SZKOŁO

W tym roku wyjątkowo wcześnie, gdyż już w środę, 19 czerwca, rozstaliśmy się ze szkołą na okres letniego wypoczynku.

Apel Samorządu Uczniowskiego - podsumowanie roku szkolnego 2018/19

W przeddzień zakończenia roku szkolnego odbył się apel SU, na którym podsumowano całoroczną pracę uczniów.

Całoroczne podsumowanie pracy Spółdzielni Uczniowskiej "Plusik"

Spółdzielnia Uczniowska "Plusik" liczy 15 członków. Głównym celem działalności jest prowadzenie sklepiku szkolnego.

Ostatni występ

W dniu 12 czerwca o godz. 16.00 uczniowie klasy III A z koła teatralnego „Przyjaciele” zaprezentowali przedstawienie pt. „Poczekalnia”.  

 • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

 • POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

 • ŻEGNAJ SZKOŁO

 • Apel Samorządu Uczniowskiego - podsumowanie roku szkolnego 2018/19

 • Całoroczne podsumowanie pracy Spółdzielni Uczniowskiej "Plusik"

 • Ostatni występ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 

Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi z siedzibą władz przy ul. Konarskiego 4, 32-651 Nowa Wieś , tel/faks: +48 33 845 36 18, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Sabinę Papaj, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

- pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- pisemnie na adres siedziby Administratora.


Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Szkole Podstawowej w Nowej Wsi określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących placówce uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa, albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.


Odbiorcy danych osobowych.

 

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

- przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

- a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Prawo do cofnięcia zgody.

 

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 

- ustawowym,

- umownym,

- warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


-------------------------------------------------------------------------------


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych danych osobowych

w systemie monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego
  w Nowej Wsi.

 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numerem telefonu Administratora: (33) 845 36 18

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń
  w miejscu publicznym oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa młodzieży, i innych osób na terenie Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Nowej Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108, 4, 138, 305 i 357 ze zm.).

 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego jest
  art. 6 ust 1 lit e, RODO.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 30 dni, a następnie będą usunięte. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. Nagrania służące do przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. VI ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 10. Funkcjonowanie monitoringu określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39c/2017/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie Procedury zarządzania monitoringiem wizyjnym na terenie i wokół budynków szkoły.